Rådgivning om byggeri


Skal I opføre nyt, bygge til eller bygge om?

I tumler måske med en masse idéer og ønsker til jeres byggeri og det er også helt normalt, at I står med en lang række spørgsmål til både økonomi, lovgivning og udførelse.

Vi kan sammen med fordel prioritere og optimere jeres ønsker, og som jeres rådgiver kan jeg hjælpe med at sætte ord og tegninger på jeres drømme og samtidig være behjælpelig med at styre projektet i en realistisk retning, både i forhold til lovgivningen og i forhold til jeres budget.

Kontakt mig for en uforpligtigende dialog, og lad os drøfte mulighederne for jeres byggeprojekt, og lad os drøfte hvilke ydelser og i hvilket omfang I har behov for professionel rådgivning og vejledning. Dialogen og afsættet i min rådgivning tager udgangspunkt i jeres ønsker, med realistisk årvågenhed på de økonomiske og de juridiske aspekter.


Hvilket byggeri kræver byggetilladelse?

Få overblik over om jeres byggeprojekt kræver en byggetilladelse inden opstart.

Herunder er der oplistet eksempler på byggearbejder, som kræver byggetilladelse:

  • Nybygning til bolig, etagebolig eller erhverv, fx. landbrug og industri
  • Tilbygning til eksisterende bygning med bolig, etagebolig eller erhverv
  • Udnyttelse af tagetage til bolig, etagebolig eller erhverv
  • Ny kvist
  • Tilbygning af udestue/orangeri
  • Garage, carport eller udhus med samlet omfang over 50 m²
  • Ændret anvendelse, fx. fra garage til bolig eller fra et erhverv til andet erhverv
  • Ombygning, som berører bærende konstruktioner eller bygningens brandstrategi
  • Solcelleanlæg på terræn eller på eksisterende tagkonstruktion

Er jeres byggeri indplaceret i brandklasse 1?

Det er jer som ansøgere, eller jeg som jeres rådgiver, der skal redegøre for og dokumentere, hvilken brandklasse jeres byggeri indplaceres i og ansøges ud fra. Bygningsmyndigheden vurderer ud fra det indsendte ansøgningsmateriale om kravene til den angivne brandklassen er overholdt.

Det betyder at I, eller jeg som jeres rådgiver, ved ansøgning om byggetilladelse, skal dokumentere at byggeriet overholder de præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse, for at jeres byggeri kan indplaceres i brandklasse 1.

Hvad omfatter de præ-accepterede løsninger?
De præ-accepterede løsninger er traditionelle løsninger til brandsikring, og de anses for at opfylde bygningsreglementets brandkrav, når de anvendes som beskrevet under BR18, kap. 5, bilag 1a:

Følg dette link: www.bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Brand/Enfamiliehuse

Dokumentationen skal bla. beskrive og/eller vise følgende: Røgalarm, redningsåbninger, bærende konstruktioners brandmodstandsevne, fyringsanlægs afstand til brændbart materiale, indvendige overflader, brandmæssig opdeling i den enkelte boligenhed, udvendige vægoverfader, isoleringsmaterialer indvendigt og udvendigt, afstand mellem bygninger på samme grund afhængig af tagdækning, vandret brandspredning, afstand til skel, sekundær bebyggelses afstand til andre bygninger på samme grund og til skel, vej- og stimidte, løsning for evt. integreret garage, carport og udhus samt redningsberedskabets indsatsmulighed.

Ansøgningsmaterialet, og dokumentationen for indplacering i brandklasse 1, kan indeholde et notat om overordnet brandstrategi og/eller forholdene kan vises og beskrives på tegninger.

Når de præ-accepterede løsninger overholdes . . . . .
kan jeres byggeri indplaceres i Brandklasse 1, hvor kravet er at byggeriet, uden afvigelser, overholder BR18, Bilag 1a: præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse. 

Når de præ-accepterede løsninger overholdes . . . . . 
og når størrelsen på byggeriet er over 600 m² og/eller mere en 2 etager over terræn, skal jeres byggeri indplaceres i Brandklasse 2, hvor kravet er at en certificeret brandrådgiver skal tilknyttes jeres byggeprojekt og jeres byggeri i sin helhed.

Når de præ-accepterede løsninger IKKE overholdes . . . . . 
skal jeres byggeri indplaceres i Brandklasse 3 eller 4, hvor kravet er at en certificeret brandrådgiver skal tilknyttes jeres byggeprojekt og jeres byggeri i sin helhed.

Vejledning om sekundær bebyggelse 

Pjeser om sekundær bebyggelse:
Følg dette link www.bygningsreglementet.dk/Pjecer om sekundær bebyggelse 

Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse: 
Følg dette link www.bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Brand/Sekundær bebyggelse