Begreber


BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR), der er funderet i BBRloven, er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. I BBR bliver alle de forskellige dele, som et hus består af, registreret. Udover selve huset bliver andre bygninger på jeres grund også registreret i BBR, som fx garage, carport, cykelskur, udhus og drivhus også kaldet sekundære bygninger.

Oplysningerne i BBR danner bla. grundlag for forsikringsmæssige forhold, prisen på ejendommen, beregning af ejendomsskat, låntagning, forbrugsafgifter mm. Det er derfor vigtigt og I jeres interesse, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne på jeres BBR-meddelelse og de faktiske forhold på jeres ejendom. Det er jf. BBR-lovgivningen jer som ejere, der har ansvaret for at oplysningerne i BBR er korrekte og opdaterede.

Lokalplan

En lokalplan er funderet i planloven og tilsidesætter som udgangspunkt bygningsreglementets regler.  En lokalplan er udarbejdet med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Lokalplanen fastlægger, hvordan et lokalområde må anvendes og bebygges. Afviger et byggeri fra lokalplanens bestemmelser, skal man ansøge om dispensation, og der skal indsendes en velbegrundet dispensationsansøgning til bygningsmyndigheden.

Zoneforhold

Danmark er efter planloven inddelt i 3 zoner: Byzone, sommerhusområde og landzone. Gennem zoneinddelingen skabes en klar grænse mellem by og det åbne land. Afhængig af hvilken zone jeres ejendom er beliggende i, kan det have betydning for den procedure og den myndighedshåndtering jeres påtænkte byggeri bliver underlagt fra bygningsmyndighedens side.

Bygge- og beskyttelseslinier

Rammerne for, i hvilket omfang man må bygge og ikke må bygge i naturen, er beskrevet i  naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved strand, søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Servitutter

Der kan være tinglyst privatretslige servitutter på en ejendom. Oftest er det omhandle adgangsforhold over eller gennem anden mands grund, byggeretslige skel eller eksempelvis placering af forsyningsledninger (Gas, vand og kloak).  Nogle Kommuner foretager en screening for privatretlige servitutter, men de er ikke forpligtet hertil. Det er den enkelte ejer, der er forpligtet til at undersøge om der er tinglyst servitutter på en ejendom, som kan have betydning for byggeriets omfang, udformning og placering.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er funderet i byggeloven. Bygningsreglementets regler gælder når der ikke er vedtaget en lokalplan, en deklaration, eller på anden måde er tinglyst vedtægter for ejendommen. Der kan under særlige omstændigheder, hos bygningsmyndigheden, ansøges om dispensation fra nogle bestemmelser i bygningsreglementet, der skal dog velbegrundede saglige gode argumenter til for at opnå dispensation.

Byggeretten

Byggeretten under de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet, er retten til at opføre bygninger på en grund, såfremt bestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal, højde- og afstandsforhold overholdes. Byggeretten indebærer, at kommunen ikke kan nægte af godkende bygninger, der overholder bestemmelserne om byggeretten.

Helhedsvurdering

Omhandler jeres byggeprojekt et byggeri, der ikke overholder byggeretten, dvs. hvis byggeriet er for stort, for tæt på skel, for højt eller for langt i skel,  skal bygningsmyndigheden,  ud fra de generelle kriterier i §188 i bygningsreglementet, foretage en individuel helhedsvurdering af projektet . Der iværksættes som udgangspunkt herudfor en partshøring af relevante naboer, hvis bygningsmyndigheden er positivt indstillet på at tillade overskridelserne og godkende overskridelserne ved helhedsvurdering. Partshøringen udelades, såfremt overskridelser med mindre afvigelserne er ganske ubetydelige. 

 


Links


Forundersøgelse

TRYK HER for link til BBR oplysninger 
TRYK HER for link til Lokalplan 
TRYK HER for link til Matrikeloplysninger 
TRYK HER for link til Tinglysningen 
TRYK HER for link til Kortviser
TRYK HER for link til Eksisterende tegninger/filarkiv 
TRYK HER for link til Eksisterende tegninger/weblager

Lovgivning

TRYK HER for link til BBR loven
TRYK HER for link til Bekendtgørelse om ajourføring af BBR
TRYK HER for link til BBR instruks
TRYK HER for link til Planloven
TRYK HER for link til Landzoneadministration
TRYK HER for link til Naturbeskyttelsesloven
TRYK HER for link til Bygge- og beskyttelseslinier
TRYK HER for link til Byggeloven
TRYK HER for link til Bygningsreglementet BR18
TRYK HER for link til Vejledning om opførelse af sekundær byggeri
TRYK HER for link til Vejledning om lovliggørelse af ulovligt byggeri

Myndighedshåndtering

TRYK HER for link til Ajourføring BBR
TRYK HER for link til Ansøgning om byggetilladelse
TRYK HER for link til Vejledning om indplacering i brandklasser
TRYK HER for link til Vejledning om indplacering i konstruktionsklasser
TRYK HER for link til § 10 Erklæring – dokumenter til færdigmelding

Projektering og udførelse

TRYK HER for link til Eksempelsamling brandsikring
TRYK HER for link til Brand, præaccepterede løsninger
TRYK HER for link til Bygge-erfaringsblade
TRYK HER for link til SBI-anvisninger
TRYK HER for link til Bygherres pligter
TRYK HER for link til Almindelige betingelser for rådgivning