Myndighedshåndtering


Hvordan håndteres bygningsmyndigheden?

Uanset hvilken type byggeri I påtænker at opføre, om det er sekundære bygninger som  garage/carport eller udhus, beboelse, anneks eller erhverv, er det vigtigt at have styr på hvilket regelsæt og bindinger, der gælder for jeres ejendom.

Der kan være forskel på den myndighedsmæssige procedure, som byggeriet bliver underlagt, afhængig af, om der evt. er en lokalplan for området, om det er by-, sommerhus- eller landzone, om der foreligger bebyggelsesdeklarationer, servitutter eller anden lovgivning, som eksempelvis kunne være strand- og naturbeskyttelser, der skal overholdes.

Afsættet i min rådgivning tager udgangspunkt i en lovmæssig forundersøgelse vedr. ejendommen, således at regelsættet er indkredset og det lovmæssige udgangspunkt er fastsat. 
Herefter fortsætter håndteringen i faserne - forhåndsdialog - ansøgning om byggetilladelse - færdigmelding.


Forhåndsdialog

Med udgangspunkt i en forundersøgelse og et udarbejdet skitseforslag, kan der afholdes en forhåndsdialog med bygningsmyndigheden om netop jeres byggeri.

Vejledning om forhåndsdialog

Bygningsreglementets vejledning: 
Følg dette link www.bygningsreglementet.dk/Vejledning om forhåndsdialog


Ansøgning om byggetilladelse

Der udfærdiges materiale til skriftlig ansøgning om byggetilladelse og evt. ansøgning om dispensation, hvis dette er aktuelt. Ansøgninger skal indsendes digitalt via Byg & Miljø til bygningsmyndigheden og skal ledsages af basisoplysninger, tegninger og beskrivelser.

Vejledning om ansøgning om byggetilladelse 

Bygningsreglementets vejledning: 
Følg dette link www.bygningsreglementet.dk/Vejledning/Ansøgning om byggetilladelse

Ansøgning skal ledsages af:
• ejers underskrift eller digital fuldmagt fra ejer
• oplysninger om matr.nr. og adresse
• beskrivelse af byggearbejdet
• oplysninger om anvendelse af bebyggelsen
• erklæring om tekniske forhold i BR18
• oplysninger om brandklasse
• oplysninger om konstruktionsklasse

Oplysninger til BBR:
• udfyldt bbr-skema for hver bygning
• udfyldt bbr-skema om de enkelte bolig- eller erhvervsenheder i bygningen
• eller samlet arealopgørelse med tilsvarende informationer.

Målsat målfast situationsplan:
• visende hele grunden, samt
• al eksisterende og planlagt bebyggelse
• afstande til skel, vej og anden bebyggelse
• gulv-, vej- og terrænkoter eller højdekurver med eksist. og fremtidigt terræn
• arealopgørelse og beregning af bebyggelsesprocent
• indkørsel, parkerings- og opholdsarealer
• brandforhold og dokumentation for indplacering i brandklasse jf. de præaccepterede løsninger

Målsat målfast plantegning:
• visende alle etager (der er berørt af byggearbejdet) samt
• indretningen af huset med døre, vinduer, rumbetegnelser
• angivelse af bygningens ydre mål
• relevante indre mål eksempelvis af trappe, trappelysning, gange og flugtvejsdøre
• beskrivelse af de indvendige materialer
• brandforhold og dokumentation for indplacering i brandklasse jf. de præaccepterede løsninger
• konstruktionsforhold og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

Målsat målfast snittegning:
• visende hovedkonstruktionen samt
• med angivelse af gulvkoter, rumhøjder, bygningshøjder og facadehøjder
• detaljeret beskrivelse af tag- væg- og gulvkonstruktioner
• brandforhold og dokumentation for indplacering i brandklasse jf. de præaccepterede løsninger
• konstruktionsforhold og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

Målsat målfast facadetegning:
• visende alle facader samt
• relevante koter og terrrænforhold omkring bygning
• solcelleanlæg, udvendige tekniske installationer eller andre udvendige anlæg skal det fremgå af tegningerne
• skrå højdegrænseplaner
• beskrivelse af de udvendige materialer og farvevalg
• brandforhold og dokumentation for indplacering i brandklasse jf. de præaccepterede løsninger
• konstruktionsforhold og dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

Dokumenter om brand:
• Dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. BR18 § 511. Dokumentationen skal indeholde tegningsmateriale og overordnet brandstrategi samt oplysning om der er afvigelser fra præaccepterede løsninger

Dokumenter om konstruktion:
• Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. BR18 § 503. Dokumentationen skal som minimum omfatte de for byggeriet relevante dele af den statiske dokumentation

Øvrig dokumentation:
• Hvis projektet kræver tilladelser eller dispensation efter anden lovgivning, skal der ansøges herom
• Hvis der ønskes dispensation fra Bygningsreglement eller Lokalplan skal begrundet ansøgning vedlægges
• evt. byggeskadeforsikring vedlægges
• evt. attesteret afsætningsplan


Færdigmelding

Når byggetilladelsen udstedes, er det med udgangspunkt i de såkaldte bebyggelsesregulerende bestemmelser samt indplacering i brand- og konstruktionsklasse og erklæring om tekniske forhold jf. BR18. Ansøgningen og byggetilladelsen indeholder således i princippet ramme- bestemmelser for hvad byggeriet skal opfylde både i forhold til omfang, geometri, placering, brand, konstruktion og tekniske forhold.

Ved færdigmeldingen, når byggeriet er opført, skal disse forhold dokumenteres opfyldt, før bygningsmyndigheden kan udstede en ibrugtagningstilladelse og byggeriet lovligt kan tages i brug af jer.

Vejledning om færdigmelding 

Bygningsreglementets vejledning: 
Følg dette link www.bygningsreglementet.dk/Vejledning om Færdigmelding

Yderligere vejledning: 
Følg dette link www.Vejledning om dokumentation ved færdigmeldning